BESTUUR

Die Konstitusie van Tematika SA (Art 8) bepaal dat die organisasie deur 'n Uitvoerende Komitee (UK) bestuur sal word, wat bestaan uit:
 
 •  'n President, wat  vir 'n periode van vier jaar verkies word, en daarna vir periodes van twee jaar.
 •  'n Vise-President, wat vir 'n periode van drie jaar verkies word, en daarna vir periodes van twee jaar.
 •  'n Sekretaris, wat vir dieselfde termyn as die President verkies word.
 •  'n Penningmeester, wat vir dieselfde termyn as die Vise-President verkies word.
 •  Drie lede wat deur die verkose lede gekoöpteer word. Een van die gekoöpteerde lede sal as die Redakteur diens doen, terwyl 'n tweede lid as Openbare Skakelbeampte optree.
 
 • Om die bestuur van die organisasie te verbeter, en om die verteenwoordiging so breed moontlik te maak, het die Uitvoerende Komitee (UK) in die Huishoudelike Reëls van Tematika SA besluit om provinsiale verteenwoordigers in te sluit (waar die aantal lede in die betrokke provinsie dit regverdig). Die volgende provinsies het tans voldoende lede om verteenwoordiging toe te laat, wat deur die UK  vir 2 jaar aangestel word, en daarna op jaarlikse grondslag:
 
 • Gauteng en Mpumalanga
 • Pretoria en Limpopo
 •  Kwazulu-Natal
 •  Oos-Kaap
 •  Wes-Kaap
 •  Noord-Kaap (insl Vrystaat)
 • Wes Rand en Noordwes

Die Uitvoerende Komitee (UK):

 • bestuur al die sake van die organisasie, en is ten volle gemagtig om namens die organisasie op te tree; 
 • stel Huishoudelike Reëls en regulasies op  om die sake van die organisasie behoorlik te bestuur; 
 • vergader so dikwels nodig en via enige beskikbare kanale;
 • en   is nie gesamentlik of individueel aanspreeklik vir enige verlies of skade wat uit die uitvoering van hulle pligte voortspruit nie.

Vir 2010 en 2011 sal die Uitvoerende Komitee (UK) uit die volgende lede bestaan (die FIP verteenwoordiger en die Bibliotekaris tree as ad hoc lede op):

President (verkies 2013)
Robert H. Harm
Posbus 1532
Brackenfell
7561
082-925-7103
086-672-1625 (faksmail)
thematics@mweb.co.za
Vise-President (verkies 2010)
Wobbe Vegter
& Ceres Close
La Rochelle
Belville
7530
021-9198833
 
  
Sekretaris /Bibliotekaris(verkies 2010)
Helena Snyman
PostNet Suite #236
Privaatsak X1
Die Wilgers
0041
083-990-8953 012-322-7699 (faks)
 
 

Lidmaatskap,Finansies,Wes Kaap (verkies 2013)
Robert H. Harm
Posbus 1532
Brackenfell
7561
082-925-7103
086-672-1625 (faksmail)
thematics@mweb.co.za

 
Redakteur: ThemNews (verkies 2013)
Wobbe Vegter
& Ceres Close
La Rochelle
Belville
7530
021-9198833
 
 
Wes Rand en Noordwes(verkies 2010)
Dr Hans Ulrich Bantz (Uli)
Posbus 6913
Westgate
1734
011-766-1495 083-409-6969
 
 
Gauteng en Mpumalanga(verkies 2006)

Ludwig Döhne
Posbus 2510
Kempton Park
1620
011-972-8859 011-978-3590 (faks)
doehne@global.co.za

 
 Kwazulu-Natal (verkies 2013)

  Aubrey Bowles

 
 Oos-Kaap (verkies 2006)
Herwig Kussing
King Edwardstraat
32 Newton Park
6045 041-365-4897
041-364-0765 (faks)
 
Noord-Kaap en Vry Staat(aangestel 2006)
Richard Oliver
Cohenstraat 2
 Labram
Kimberley
8301
053-832-1689

diamond1@telkomsa.net

 

Pretoria en Limpopo(aangestel 2013)
Cassie Carstens
Posbus 52011
Wierda Park
0149
012-653-2279